Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže: Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
Název soutěže: “Podnikatel a živnostník roku Prahy 3”
Místo a trvání soutěže: Praha 3, Česká republika, 1. 10. 2017 – 31. 1. 2018 (ukončení soutěže: 31. 1. 2018, 16:00)
Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek www.podnikatel-roku-praha3.cz
Organizátor soutěže: IMPACT PR & Consultancy, a. s., Pernerova 652/55, 186 00 Praha 8, IČ: 60197897, Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 2650

1. Kdo se může soutěže zúčastnit

1.1 Soutěže Podnikatel a živnostník roku Prahy 3 se může zúčastnit (i) fyzická osoba – podnikatel, (ii) vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení.

 • Společnost, s níž se podnikatel do soutěže hlásí, musí existovat nejméně jeden rok a musí být schopna předložit jednu úplnou (12 měsíců) účetní závěrku.
 • Podnikatel musí mít působnost svého podnikání na Praze 3 (sídlo nebo provozovna)
 • Podnikatel musí s účastí v soutěži souhlasit
 • Semifinalisté musí prokázat bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • Podnikatel se může se stejnou společností do soutěže přihlásit maximálně pětkrát.
 • Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi, Pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této Soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Soutěže se nemohou účastnit vítězové minulých ročníků.
 • Za jednu společnost mohou společně soutěžit maximálně tři její majitelé, pokud se současně podílí na vedení společnosti.
 • Účast v soutěži je bezplatná

2. Kdo může do soutěže nominovat

2.1 Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatel-roku-praha3.

3. Uzávěrka přihlášek a hlasování

3.1 Do 30. listopadu 2017 přijímáme nominace a přihlášky do soutěže. Podnikatel, který je do soutěže nominován jinou osobou a nominaci přijímá, musí v tomto termínu vyplnit a zaslat přihlášku do soutěže prostřednictvím webových stránek www.podnikatel-roku-praha3.cz.

3.2 Přihlášeným podnikatelům je možné udělovat hlasy do 31.12.2017.

4. Informace o podnikateli a podnikání

4.1 Přihlášené podnikatele kontaktují zástupci Organizátora kvůli vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro rozhodování porot. Většinu semifinalistů navštíví zástupci Organizátora v místě jejich podnikání.

5. Kategorie soutěže

5.1 Přihlášení a nominovaní podnikatelé budou Organizátorem rozřazeni do čtyř kategorií dle oboru jejich podnikání.

 • OBCHOD
 • SLUŽBY
 • RESTAURACE A KAVÁRNY
 • KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

5.2 V rámci těchto kategorií poté mohou občané udělovat hlasy svým oblíbeným podnikatelům. Do druhého kola soutěže poté postoupí 5 semifinalistů z každé kategorie s největším počtem hlasů.

6. Zasedání porot

6.1 V druhém kole vybírá vítěze ze všech semifinalistů nezávislá porota složená se zástupců Úřadu městské části, podnikatelů a významných osobností. Rozhodující je kvalita přihlášených kandidátů, tedy především jejich podnikatelský příběh, poctivost, bezúhonnost a také jejich přínos pro městskou část. Pro každou ze čtyř kategorií je Organizátorem sestavena jedna porota. Porota se vždy skládá z jejího předsedy a dvou členů. Porota rozhodne o vítězi hlasováním, kdy každý porotce může podnikatele ohodnotit min. 1 a max. 10 body. Vítězí podnikatelé s nejvyšším počtem bodů. Pokud mají dva či více podnikatelů stejný počet bodů o pořadí rozhoduje předseda poroty.

7. Vyhlášení vítězů

7.1 V každé ze čtyř kategorií bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Dále bude vybrán jeden podnikatel a jeden živnostník jako absolutní vítěz soutěže. Porota také udělí speciální cenu Mladému podnikateli do 30ti let a Společensky odpovědné firmě. Všichni vítězovou budou vyhlášeni do 31.1.2018

8. Osobní údaje

8.1 Podmínkou účasti v soutěži je uvedení jména, příjmení, data narození, e-mailové adresy, adresy bydliště, sídla nebo provozovny („Údaje“). Údaje jsou zpracovávány v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon o ochraně osobních údajů“), za účelem pořádání Soutěže a předání cen výhercům Soutěže. Správcem i zpracovatelem těchto Údajů je Organizátor Soutěže. Soutěžící tímto vyjadřuje souhlas s výše uvedeným účelem zpracování svých Údajů. Údaje jsou zpracovány Organizátorem elektronickým způsobem, v rozsahu nezbytném k naplnění účelu a pouze v souladu s účelem a po dobu přiměřenou k jeho naplnění.

8.2 Soutěžící bere na vědomí, že mu přísluší práva dle ustanovení § 11 a § 21 Zákona o ochraně Údajů, a to zejména: (i) právo přístupu k jeho Údajům; (ii) právo požadovat opravu jeho Údajů; a (iii) právo kdykoliv souhlas se zpracováním Údajů bezplatně odvolat. V případě, že soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho Údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel, je soutěžící oprávněn: (i) požádat Pořadatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Údajů. Soutěžící je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu Pořadatele, přičemž v případě, že soutěžící toto své právo využije, je automaticky vyřazen ze Soutěže.

8.3 Předání Údajů je dobrovolné a bezúplatné, avšak je podmínkou pro účast v Soutěži.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo kdykoliv v době trvání Soutěže změnit tato pravidla nebo Soutěž předčasně ukončit.

9.2 Organizátor Soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu).

9.3 Bude-li mít Pořadatel či Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé Soutěže a fair play.

9.4 Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.5 Organizátor Soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této Soutěže. Takové rozhodnutí Organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

9.6 Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem anebo Organizátorem řídí právním řádem České republiky.